Przejdź do treści głównej

Co to jest trzeci sektor?

Czym jest sektor pozarządowy? Jakie podmioty zaliczamy do trzeciego sektora? Czym różni się wąska i szeroka definicja trzeciego sektora?

 

III sektor to nazwa stosowana wobec ogółu orga­nizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesio­ne z języka angielskiego (third sector), nawiązuje do koncepcji podziału aktywności społecz­no-gospodarczej nowoczesnych państw demokra­tycznych na trzy sektory.

Tak więc obok instytucji państwa (administracji publicznej, sektora pań­stwowego – pierwszego sektora) oraz podmiotów for-profit, nastawionych na zysk (biznes, sektor pry­watny – drugiego sektora) istnieją organizacje, któ­re ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struktury państwa – są za­tem trzecim sektorem.

 

Trzeci sektor to wszystkie formy działań społecznych mieszczące się pomiędzy państwem a rynkiem.

 

Trzeci sektor to sektor obywatelski, na który składają się podmioty nazywane najczęściej organizacjami pozarządowymi, jednakże obok tego określenia funk­cjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie. Także na świecie używane są różne nazwy: charitable organizations, non-profit organizations, voluntary sector czy independent sector.

Wąskie" i „szerokie” definiowanie trzeciego sektora

Potocznie używana, wąska definicja III sektora obejmuje przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia.

Szeroka definicja III sektora obejmuje bardzo zróżnicowane organi­zacje grup obywatelskich, m.in.:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotni­czych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki działające nie dla zysku
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • izby rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.

Dowiedz się więcej o polskim sektorze pozarządowym z wyników badań: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015

Wyraź opinię 37 9