Przejdź do treści głównej

9 faktów o NGO w województwie warmińsko-mazurskim

autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
2017-01-25, 06:57
archiwalne
Co charakteryzuje organizacje w województwie warmińsko-mazurskim? Na pewno bardzo dobrze oceniana współpraca z samorządem i wysoki udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne. A także umiejętność pozyskiwania wolontariuszy – z ich wsparcia korzysta ¾ warmińsko-mazurskiego sektora.


1. Liczba warmińsko-mazurskich organizacji. Ile jest NGO w województwie warmińsko-mazurskim?

W województwie warmińsko-mazurskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 4 970 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 4% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 35 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

W województwie warmińsko-mazurskim jest nieco więcej organizacji młodszych (nie więcej niż 10 lat działa 62% sektora w tym województwie i 57% w całej Polsce). Jednocześnie stowarzyszeń i fundacji o stażu ponad 15-letnim jest w warmińsko-mazurskim o 5 punktów procentowych mniej niż w całym kraju (19% w stosunku do 24% w Polsce).

Wykres 1. Struktura wieku warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 1. Struktura wieku warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się warmińsko-mazurskie NGO?

Proporcje między głównymi dziedzinami aktywności organizacji pozarządowych w warmińsko-mazurskim są zbliżone do tych w całym kraju. O 2-3 punkty procentowe więcej w opisywanym województwie jest organizacji kulturalnych, edukacyjnych i działających na rzecz rozwoju lokalnego, za to mniej (różnice 1 punktu procentowego) jest organizacji sportowych, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Mniej jest też w warmińsko-mazurskim organizacji działających w „innych”, mniej licznie reprezentowanych dziedzinach (13% vs. 17% w całej Polsce).

Wykres 2. Główne dziedziny działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 2. Główne dziedziny działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

4. Zasięg działań organizacji. NGO w warmińsko-mazurskim – lokalne czy ogólnopolskie?

Udział organizacji o lokalnym zasięgu jest w województwie warmińsko-mazurskim większy niż w całej Polsce (45% NGO z tego regionu działa w skali nie większej niż gmina/powiat, w całej Polsce 37%), za to mniej jest stowarzyszeń i fundacji o ogólnopolskim zakresie działań (w warmińsko-mazurskim taki obszar oddziaływania deklaruje 23%, w całym sektorze 28%) oraz takich, które są aktywne na terenie innych krajów – w warmińsko-mazurskim jest ich 8%, w całej Polsce 10%.

Wykres 3. Zakres działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 3. Zakres działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie warmińsko-mazurskim?

Udział organizacji opierających się wyłącznie na pracy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim jest nieco mniejszy niż w całym kraju (42% vs. 45%). Jednak w opisywanym województwie stałych pracowników ma tylko 19% organizacji (w całym kraju 35%), za to niemal dwa razy częściej niż w całej Polsce warmińsko-mazurskie stowarzyszenia i fundacje płacą za pracę na swoją rzecz od czasu do czasu lub sporadycznie (na takiej zasadzie współpracuje z płatnymi pracownikami 39% sektora w warmińsko-mazurskim i 20% w kraju).

Członkowie stowarzyszeń są w województwie warmińsko-mazurskim nieco mniej zmotywowani do działania niż w całym kraju – zgodnie z deklaracjami liderów warmińsko-mazurskich organizacji aktywnych jest średnio ok. 43% zrzeszonych osób (w całym kraju 48%).

Wydaje się jednak, że brak stałych pracowników i umiarkowanie aktywnych członków organizacje na Warmii i Mazurach umieją sobie zrekompensować bardzo dobrą współpracą z zewnętrznymi wolontariuszami (niebędącymi członkami, ani przedstawicielami władz) – wspierają oni 75% NGO w warmińsko-mazurskim i 61% w całej Polsce.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w warmińsko-mazurskim sektorze na tle ogólnopolskim

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w warmińsko-mazurskim sektorze na tle ogólnopolskim

 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają warmińsko-mazurskie NGO ?

Aż o 10 punktów procentowych mniej było w 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim organizacji o najwyższych budżetach (powyżej 100 tys. zł): w opisywanym województwie stanowiły 17% sektora, a w całym kraju 27%. Jednocześnie odpowiednio większy udział mają w warmińsko-mazurskim sektorze miały organizacje o budżetach średnich (między 10 tys. a 100 tys. zł): 46% w stosunku do 39% w całym sektorze, a także małych (do 10 tys. zł): 37% vs. 34% w całym kraju.

Wykres 5. Przychody warmińsko-mazurskie organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

Wykres 5. Przychody warmińsko-mazurskie organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO w województwie warmińsko-mazurskim mają pieniądze?

W 2014 roku warmińsko-mazurskie organizacje częściej niż w całym kraju (choć różnice nie były duże) korzystały ze źródeł samorządowych (57% vs. 55%), filantropii indywidualnej (48% vs. 47%) i instytucjonalnej (39% vs. 35%), a także przychodów z własnego majątku (16% vs 15%).

Jednak największą przewagę nad stowarzyszeniami i fundacjami z całej Polski miały warmińsko-mazurskie NGO pod względem korzystania ze składek członkowskich – w swoich budżetach miało je 75% organizacji na Warmii i Mazurach i 60% w całym kraju. Różnica ta związana jest jednak w dużej mierze z innym udziałem stowarzyszeń – w warmińsko-mazurskim jest ich 91%, a w całej Polsce 84%.

Z drugiej strony rzadziej w warmińsko-mazurskim były w 2014 roku wykorzystywane takie źródła jak: publiczne środki zagraniczne (17% vs. 18%), a także publiczne środki administracji rządowej (14% vs. 18%). Mniejszy był udział w warmińsko-mazurskim sektorze stowarzyszeń i fundacji, które otrzymywały wsparcie od innych NGO (12% vs 14%), a także takich, które miały wpływy z działalności ekonomicznej – w tym wypadku różnica była bardziej znacząca, w warmińsko-mazurskim z działalności odpłatnej lub gospodarczej przychody w 2014 zadeklarowało 11% NGO, a w całej Polsce 17%.

Tabela. Źródła przychodów warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Tabela. Źródła przychodów warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

8. Współpraca warmińsko-mazurskich NGO z samorządem

W województwie warmińsko-mazurskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż we wszystkich innych województwach – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,25, a w całym sektorze 6,88.

Tak dobra ocena wzajemnych relacji przekłada się na wysoki udział w lokalnych konsultacjach – z deklaracji warmińsko-mazurskich organizacji wynika, że ponad połowa (56%) uczestniczyło w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd w ciągu ostatnich 2 lat (w całym kraju było to 39%).
 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z warmińsko-mazurskiego oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Trudności ze zdobyciem środków finansowych lub sprzętu częściej dotykają warmińsko-mazurskie NGO – narzeka na nie 79% stowarzyszeń i fundacji w opisywanym województwie i 65% w całej Polsce. Jednocześnie problem z nadmiernie skomplikowanymi formalnościami związanymi z korzystaniem ze środków grantodawców i sponsorów także są w tym regionie dla organizacji bardziej dotkliwe – jako dokuczliwe wskazuje je 69% warmińsko-mazurskiego sektora i 60% ogólnopolskiego.

Jednocześnie warmińsko-mazurskie organizacje są bardziej niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce przekonane o istnieniu sektora pozarządowego jako wspólnoty – mniejszy odsetek podważa tą tezę i twierdzi, że istnieją wyłącznie organizacje realizujące swoje cele (47% vs. 61% w całym kraju).

Podzielane w warmińsko-mazurskim przekonanie o odrębności sektora pozarządowego potwierdza też fakt, że tylko 20% warmińsko-mazurskich organizacji uważa, że NGO upodabniają się w sposobie działania do administracji publicznej – w całym kraju sądzi tak 33% stowarzyszeń i fundacji.

Opinie o III sektorzeKomentarz eksperta:

Maciej Bielawski, wicedyrektor ds. programowych w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, nie jest zaskoczony wynikającą z badań diagnozą sektora warmińsko-mazurskiego. Uważa, że sytuacja społeczno-gospodarcza regionu i jego uwarunkowania historyczne wpływają na większą potrzebę organizowania się, co przejawia się większą niż przeciętnie w Polsce liczbą organizacji na 10 tys. mieszkańców.

Dzięki pracy w Stowarzyszeniu ESWIP Bielawski ma szansę obserwować organizacje zarówno miejskie, jak i te działające na terenach wiejskich. Dostrzega specyfikę każdej z tych grup. Podkreśla, że mimo iż organizacje wiejskie rzadziej zgłaszają się do nich po wsparcie (choć korzystają z niego chętnie, kiedy konsultanci docierają do nich na miejsce), to cechuje je duża umiejętność wykorzystywania lokalnego potencjału.

Utrzymując codzienne kontakty z organizacjami z warmińsko-mazurskiego Bielawski zna ich problemy związane z brakiem środków i sprzętu, dlatego nie jest zaskoczony mniejszym odsetkiem stowarzyszeń i fundacji o budżetach powyżej 100 tys. zł. Wie także, że większość musi bazować na aktywności członków i wolontariuszy. Mimo wszystko dziwi się, że różnice między poziomem zatrudnienie stałego płatnego personelu w całym kraju i w województwie warmińsko-mazurskim są aż tak duże.

Maciej Bielawski potwierdza, że kontakty między lokalnymi samorządami a organizacjami w warmińsko-mazurskim są dosyć intensywne (funkcjonują liczne ciała dialogu) i obudowane dużą liczbą dokumentów – strategii, programów itd. Dlatego organizacje mają poczucie zainteresowania i docenienie ze strony lokalnych decydentów. Dobre doświadczenia w tym obszarze przekładają się też na pewno na większą wiarę w sens współpracy wewnątrz sektora i tworzenia sieci oraz federacji. Przejawia się to w badaniu m.in. większą wiarą w istnienie sektora pozarządowego w Polsce.

 

Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

LOGO


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: inf. własna [ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • społeczeństwo obywatelskie
  • z badań III sektora