Przejdź do treści głównej

Czy organizacje są dla siebie partnerami?

Współpraca organizacji pozarządowych z innymi stowarzyszeniami i fundacjami nie jest bardzo intensywna, tym niemniej większość NGO ją podejmuje. Podmioty trzeciego sektora oczekują po relacjach z pozarządowymi partnerami know-how, poszerzenia bazy kontaktów, wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Relacje z partnerami często przebiegają w obrębie tej samej branży.

Przedstawiamy wybrane wyniki badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, opisane w raporcie „Działalność organizacji non-profit w 2015 roku. Zarządzanie i współpraca”.

Współpraca między organizacjami na tle relacji z innymi sektorami

62% fundacji i 57% stowarzyszeń deklaruje, że współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Oznacza to, że relacje wewnątrz sektora pozarządowego są mniej intensywne niż między organizacjami a instytucjami publicznymi (z którymi współpracuje odpowiednio 81% stowarzyszeń i 69% fundacji), ale intensywniejsze niż z sektorem biznesu (z którymi kooperuje 35% stowarzyszeń i 46% fundacji).

Wykres 1. Z kim współpracują organizacje?

 Wykres 1. Z kim współpracują organizacje?

 

Niewielka intensywność relacji

Siatka partnerów z sektora pozarządowego nie jest zazwyczaj bardzo rozbudowana – w połowie stowarzyszeń i fundacji ich liczba nie przekracza dwóch. Liczba partnerów rośnie wraz z budżetem i poziomem sprofesjonalizowania organizacji (mierzonym posiadaniem płatnych pracowników), choć nie sam fakt płacenia za pracę, ale posiadania przynajmniej jednego pracownika etatowego, powoduje wzrost przeciętnej liczby partnerów z dwóch do trzech.

Także częstotliwość kontaktów nie wskazuje na ich dużą intensywność. Przeważają organizacje, dla których kontakty są raczej sporadyczne (okazjonalna) niż regularne i częste.

Partnerstwa branżowe

Partnerami badanych organizacji są w większości inne fundacje i stowarzyszenie, choć zdarza się także, że współpraca podejmowana jest ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi, społecznymi podmiotami wyznaniowymi, organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego czy organizacjami pracodawców.

Pod względem branż sektora, najczęściej współpracę z innymi organizacjami podejmują organizacje zajmujące się wsparciem trzeciego sektora; działalnością międzynarodową; prawem i jego ochroną oraz prawami człowieka; rynkiem pracy oraz pomocą społeczną i humanitarną.

Najrzadziej podejmują wewnątrzsektorowe relacje organizacje sportowe, a także te zajmujące się ratownictwem (Ochotnicze Straże Pożarne) i łowiectwem (kółka łowieckie).

Niezależnie od branżowego zróżnicowania intensywności kontaktów z innymi organizacjami, wspólną cechą jest preferencja dla partnerstw wewnątrzbranżowych. Przy czym także tutaj widać różnice. Najbardziej skoncentrowane na współpracy tylko z organizacjami z własnej branży są stowarzyszenia sportowe, które niemal nie kontaktują się z podmiotami zajmującymi się inną działalnością.

Nie aż tak bardzo, ale także mocno koncentrują się na partnerach z własnej branży organizacje zajmujące się kulturą i sztuką. Organizacje działające w obszarze pomocy społecznej i humanitarnej, czy spraw zawodowych i pracowniczych są dużo bardziej otwarte na partnerstwa interdyscyplinarne.

Czemu służy współpraca między organizacjami?

Porównując współpracę wewnątrzsektorową i międzysektorową widać, że relacje z podmiotami z innych sektorów (instytucjami publicznymi czy przedsiębiorstwami) są podejmowane w innym celu niż współpraca z innymi podmiotami non-profit.

O ile na zewnątrz sektora pozarządowego poszukiwane są przede wszystkim zasoby materialne (finansowe lub niefinansowe), to oczekiwania wobec innych organizacji dotyczą kwestii niematerialnych – know-how, poszerzenia bazy kontaktów, wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Generalnie pozamaterialne cele współpracy wewnątrzsektorowej wskazuje ok. 80% stowarzyszeń i fundacji ją podejmujących. 69% stowarzyszeń i 61% fundacji posiadających pozarządowych partnerów weszło w relację z innymi organizacjami w celu integracji środowiska lokalnego i nawiązania kontaktów.

Drugim, nieco rzadziej wymienianym celem była chęć skorzystania z wiedzy i doświadczenia członków, pracowników i wolontariuszy innych podmiotów non-profit (deklaruje to połowa współpracujących stowarzyszeń i 60% fundacji).

Nie oznacza to jednak, że cele związane z pozyskiwaniem zasobów materialnych nigdy współpracy z innymi organizacjami nie przyświecają – mówi o nich ok. 50% stowarzyszeń i fundacji (spośród podmiotów, które w ogóle współpracę podejmują).

Być może „niematerialne” oczekiwania związane ze współpracą z innymi organizacjami, a także natura tej współpracy i fakt, że zazwyczaj jest ona nieobciążona finansowymi zobowiązaniami powoduje, iż na tle współpracy z podmiotami z innych sektorów (instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami) w relacjach wewnątrzsektorowych badane organizacje dostrzegają relatywnie najmniej barier.

Istnienie jakichkolwiek przeszkód deklaruje 19% stowarzyszeń i 24% fundacji. Najczęściej są one związane z konfliktem interesów, brakiem kompetencji partnera/ów dotyczących współpracy i obawą przed przejęciem zasobów (ludzkich, kapitału, wiedzy).

Przynależność do struktur formalnych i nieformalnych

Celom, dla których organizacje najczęściej wchodzą we współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami może także służyć przynależność do formalnych lub nieformalnych struktur, takich jak związki stowarzyszeń, federacje czy sieci.

Z badania przeprowadzonego przez GUS wynika, że należy do nich niemal połowa stowarzyszeń (na wysokość tego wskaźnika wpływ mają w dużej mierze stowarzyszenia sportowe, które dużo częściej niż inne są zrzeszone w związki i federacje), a także 28% fundacji.

Wykres 2. Przynależność stowarzyszeń i fundacji do formalnych i nieformalnych porozumień

 Wykres 2. Przynależność stowarzyszeń i fundacji do formalnych i nieformalnych porozumień

 

O badaniu: W ramach badań przedstawionych w artykule GUS zbiera informacje o wszystkich typach organizacji pozarządowych – nie tylko o fundacjach czy typowych stowarzyszeniach, ale także organizacjach pracodawców, kółkach rolniczych, organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego, społecznych podmiotach wyznaniowych, kołach łowieckich i ochotniczych strażach pożarnych.
W artykule przedstawione dane na temat fundacji oraz stowarzyszeń (uśrednione wartości odpowiedzi typowych stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych).
Więcej danych dostępnych jest na stronach GUS.

 


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • federalizacja, sieciowanie
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca między organizacjami
  • z badań III sektora