Przejdź do treści głównej

Współpraca NGO z administracją samorządową


2016-12-07, 14:01
archiwalne
Jak organizacje kontaktują się z urzędami? Ile organizacji ubiega się o dotację od urzędów miast lub gmin? Ile organizacji bierze udział w konsultacjach?
Kontakty z samorządem na poziomie miasta/gminy lub powiatu

92% organizacji utrzymuje kontakty z samorządem lokalnym z gminy lub powiatu, w którym ma siedzibę. W porównaniu z deklaracjami sprzed dwóch lat widać intensyfikację tych kontaktów – więcej organizacji ma jakiekolwiek kontakty z urzędem, częściej są one częste i regularne albo podejmowane co pewien czas.

Utrzymywanie częstych i regularnych kontaktów z samorządem gminy jest związane z wielkością miejscowości, w której organizacja ma siedzibę. Im mniejsza gmina, tym więcej organizacji z jej terenu utrzymuje częste i regularne kontakty z urzędem. Na skłonność do częstych i regularnych kontaktów z samorządem ma też wpływ branża, w której organizacja działa.

  • Najczęściej bliskie relacje z urzędami mają organizacje z branży „sport, turystyka, rekreacja, hobby” (49%), a także zajmujące się rozwojem lokalnym (48%) oraz pomocą społeczną (42%).
  • Wśród organizacji kulturalnych częste i regularne kontakty z samorządem ma 42% stowarzyszeń i fundacji.
  • Najrzadziej intensywne relacje z samorządem lokalnym utrzymują organizacje edukacyjne i ochrony zdrowia (po 39%).
Ocena kontaktów NGO z samorządem na poziomie miasta/gminy 

Organizacje mają coraz lepszą opinię o współpracy z urzędem miasta lub gminy, gdzie mają siedzibę. Jeszcze trzy lata temu średnia ocena tej współpracy wynosiła 6,57 (1 oznaczałoby bardzo złą ocenę, a 10 – ocenę bardzo dobrą). W tym roku średnia ta wynosi już 6,88. Ocena współpracy z samorządem lokalnym jest zróżnicowana regionalnie – najlepsze zdanie o niej mają organizacje z warmińsko-mazurskiego, a najgorsze z województwa śląskiego.

O współpracy organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem pisaliśmy w artykule "Wspierane, ale bez wpływu? Organizacje wobec samorządu"

Współpraca finansowa

60% organizacji realizujących zadania publiczne (współ)finansowane ze środków samorządowych oznacza, że organizacje te w ciągu roku otrzymały środki od urzędów gmin, miast, powiatów lub urzędów marszałkowskich. 

W 2014 roku 52% organizacji starało się o dotację z urzędu miasta lub gminy: dla 43% działania te zakończyły się (przynajmniej jeden raz) sukcesem, dla 9% niepowodzeniem. Zdecydowanie najczęściej dotowaną przez samorządy lokalne branżą sektora pozarządowego jest sport. Stosunkowo często dotacje otrzymują również organizacje zajmujące się kulturą, usługami socjalnymi i pomocą społeczną oraz ochroną zdrowia, natomiast rzadziej samorządy są skłonne dotować organizacje działające w obszarze edukacji oraz rozwoju lokalnego.

W badaniu zapytaliśmy o opinie na temat dostępności, kryteriów i procedur przyznawania środków samorządowych

  • 74% organizacji twierdzi, że ich samorząd ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji, zaś 9% jest przeciwnego zdania (pozostałe organizacje nie wiedzą lub nie były pytane ze względu na brak kontaktów z urzędem).
  • 57% organizacji twierdzi, że co roku finansowane są mniej więcej te same projekty, jednak nie można przesądzić, czy wynika to z zachowawczości urzędu czy z braku nowych pomysłów po stronie organizacji.
  • Bardziej jednoznaczny jest wydźwięk opinii „o przyznawaniu środków publicznych [w urzędzie] decydują kwestie inne niż merytoryczne: nieformalne układy, znajomości z urzędnikami, polityczne rozgrywki” – 27% organizacji się z nią zgadza, zaś 34% uważa ja za nieprawdziwą. Kolejne 28% nie ma w tej sprawie zdania.

Konsultacje

W ciągu dwóch ostatnich lat 39% organizacji uczestniczyło w opracowywaniu lub konsultacji uchwał, dokumentów, strategii lub planów przygotowywanych przez samorząd lokalny. 25% organizacji biorących udział w konsultacjach twierdzi, że urząd uwzględnił ponad połowę ich uwag. Kolejne 25% uważa, że mniej więcej połowa uwag spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją ze strony urzędu. Poczucie, że mniej niż połowa zgłoszonych uwag została uwzględniona ma 40% organizacji uczestniczących w konsultacjach.

 

 W opracowaniu wyników badań "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015" przeczytasz więcej o tym, jak wyglądają kontakty zewnętrzne organizacji pozarządowych w Polsce (z samorządami, biznesem czy innymi NGO


Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” z 2015 roku.

Wyraź opinię 5 0