Co to jest organizacja pozarządowa (NGO)?
Co to jest NGO? Jakie podmioty zaliczamy do NGO? Co to jest organizacja non profit? Czy NGO i organizacja pozarządowa to to samo?

 

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacje poza-rządowe).

W Polsce pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do organizacji pozarządowych zaliczamy:

 

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.

 

Oprócz określenia organizacje pozarządowe, istnieją też podobne terminy, do których należą:

Organizacje non-profit – określenie to odwołuje się do cechy jaką jest działalność nie nastwiona na zysk.

Organizacje charytatywne – określenie to odwołuje się do pomocy najuboższym, chorym i pokrzywdzonym przez los (charitable organizations).

Organizacje społeczne – określenie to odwołuje się do „pracy społecznej” oraz do celów działania, które mają charakter społeczny.

Organizacje obywatelskie – określenie odwołuje się do faktu, że organizacje są formą samoorganizacji obywateli.

Organizacje ochotnicze – określenie odwołuje się do wolontariatu jako cechy podstawowej i podkreśla znaczący wkład działań ochotniczych.

Organizacje użyteczności publicznej – określenie nawiązuje do sfer działania jakimi są ochrona zdrowia, szeroko rozumiana pomoc społeczna, edukacja itp. czyli działania na rzecz dobra publicznego.

Organizacje niezależne – nazwa podkreśla niezależność jako jedną z najważniejszych zasad filozofii organizacji pozarządowych (independent organizations).

 

Dowiedz się więcej: Ile jest NGO w Polsce? Czym się zajmują polskie NGO?

Przeczytaj raport z badań: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!