Czy organizacja pozarządowa (NGO) i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?
Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)? Czy każda organizacja pozarządowa ma status OPP? Jakie podmioty mogą mieć status OPP, a jakie nie?

 

Organizacja pozarządowa to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.

Dowiedz się więcej: Co to jest organizacja pozarządowa (NGO)?

Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa. OPP to taka organizacja pozarządowa, której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego. 

 

W praktyce oznacza to prowadzenie przez organizację pożytku publicznego działań na rzecz dobra wspólnego, a więc przynoszących korzyść innym, właściwie w każdym obszarze, który nazwać można społecznym. Zakres tych obszarów jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku.

Działalnością pożytku publicznego może być:

 

Status OPP mogą mieć:

Statusu OPP nie mogą mieć:

 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 •  spółdzielnie socjalne
 • tzw. organizacje kościelne
 • kluby sportowe
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje tworzone przez partie polityczne

Z chwilą uzyskania statusu pożytku publicznego, organizacji przysługują różne przywileje, np. prawo do otrzymywania 1% podatku czy prawo do nieodpłatnego informowania w radio i telewizji publicznej o działalności organizacji, ale też nakładane dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

Dowiedz się więcej: Ile jest organizacji pożytku publicznego (OPP)?

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!