9 faktów o NGO na Dolnym Śląsku
autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
Na Dolnym Śląsku zarejestrowana jest niemal co dziesiąta polska organizacja. Sektor w tym rejonie jest nieco młodszy, działa bardziej lokalne, ma trochę niższe przychody, jednak jego statystyczny obraz nie różni się znacząco od charakterystyki stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Można powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia.
1. Liczba dolnośląskich organizacji. Ile jest NGO na Dolnym Śląsku?

W województwie dolnośląskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 10 393 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło 9% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 36 organizacji na 10 tys. mieszkańców.

2. Wiek organizacji

62% z Dolnego Śląska działa nie dłużej niż 10 lat, w całym sektorze takich organizacji jest 57%. Jednak proporcja stowarzyszeń i fundacji o najdłuższym stażu (ponad 15 lat) jest w dolnośląskim i całej Polsce taka sama (24%).

Wykres 1. Struktura wieku dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO na Dolnym Śląsku?

Podobnie jak w całym sektorze, najwięcej dolnośląskich organizacji jako najważniejszy obszar swoich działań wskazuje „sport, turystykę, rekreację i hobby” (34%), na drugim miejscu jest „edukacja i wychowanie” (17%), na trzecim „kultura i sztuka” (13%).

Wykres 2. Główne dziedziny działań dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

4. Zasięg działań organizacji. NGO na Dolnym Śląsku – lokalne czy ogólnopolskie?

W województwie dolnośląskim 44% organizacji działa w skali nie większej niż lokalna (najbliższego sąsiedztwa, gminy lub powiatu). W całym kraju takich organizacji jest o siedem punktów procentowych mniej – 37%. Odpowiednio więcej jest w całym sektorze organizacji ogólnopolskich (28%), a na Dolnym Śląsku 21%.

Wykres 3. Zakres działań dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i  pracuje w NGO na Dolnym Śląsku?

Ponad połowa organizacji w dolnośląskim (51%) działa wyłącznie w oparciu o pracę społeczną (w całym sektorze 45%). Co najmniej jednego stałego pracownika (pracującego co najmniej raz w tygodniu) ma 31% dolnośląskich NGO, w całej Polsce 35%.

Mimo nieco mniejszej skali zatrudnienia w dolnośląskim sektorze, organizacje z tego regionu rzadziej niż w całej Polsce korzystają z pomocy wolontariuszy (niebędących członkami stowarzyszeń ani władz) – współpracuje z nimi 54% stowarzyszeń i fundacji na Dolnym Śląsku i 61% w całym kraju.

Za to członkowie stowarzyszeń są nieco bardziej aktywni, niż w całej Polsce – 49% włącza się w działania swoich organizacji, w całym sektorze 48%.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w dolnośląskim sektorze na tle ogólnopolskim

6. Przychody dolnośląskich organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają NGO na Dolnym Śląsku?

Na Dolnym Śląsku i w całej Polsce niemal tyle samo jest organizacji o najniższych przychodach, do 10 tys. zł rocznie, za to grupa stowarzyszeń i fundacji o średnich budżetach (między 10 tys. a 100 tys. zł) jest bardziej znacząca w dolnośląskim (stanowi 43% w stosunku do 39% w całym sektorze).

W konsekwencji mniej jest na Dolnym Śląsku organizacji o największych przychodach (powyżej 100 tys. zł): 22%, podczas gdy w całym kraju 27%.

Wykres 5. Przychody dolnośląskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

7. Źródła przychodów. Skąd NGO na Dolnym Śląsku mają pieniądze?

Dolnośląskie organizacje w 2014 roku korzystały częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całym kraju ze środków samorządowych, składek członkowskich, a także filantropii indywidualnej i instytucjonalnej, choć różnice nie były duże (nie więcej niż 4 pkt. proc.).

Środki z pozostałych źródeł rzadziej trafiały do budżetów organizacji na Dolnym Śląsku, jednak tu też nie można mówić o dużej dysproporcji (maksymalnie 6 pkt. proc.).

Różnice między przeciętnymi przychodami z poszczególnych źródeł w większości przypadków także nie są duże – wyjątek stanowią publiczne środki zagraniczne, z których przeciętna dotacja w województwie dolnośląskim przewyższa o ponad 30 tys. zł przeciętną dotację w całej Polsce, a także publiczne środki rządowe, z których z kolei trafia do przeciętej organizacji na Dolnym Śląsku o 10 tys. zł mniej niż w całym sektorze.

Tabela 1. Źródła przychodów dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

8. Współpraca NGO z samorządem na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,14, a w całym sektorze 6,88.

Lepsza ocena współpracy jest zazwyczaj związana z częstszym udziałem organizacji w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd. Zasada ta potwierdza się także na Dolnym Śląsku: brało w nich udział 42% dolnośląskich organizacji i 39% całego sektora.

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z Dolnego Śląska oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Opinie na temat funkcjonowania sektora, a także stosunku administracji publicznej (czy szerzej – państwa polskiego) do organizacji, to obszar, w którym widać największe różnice między dolnośląskim a ogólnopolskim sektorem. Wyraźnie widać, że warunki działania organizacji, a także rolę, jaką odgrywało w ich kształtowaniu państwo, dolnośląskie organizacji oceniły w 2015 roku pozytywnie. Co ciekawe, sektor pozarządowy – według działaczy z Dolnego śląska – upodabnia się do administracji publicznej.

Zdaniem ekspertki…

Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu nie jest zdziwiona faktem, że współpraca między organizacjami a samorządem w dolnośląskim jest dobrze oceniana przez NGO, które chętniej niż w całej Polsce uczestniczą w konsultacjach organizowanych przez władze lokalne. Podkreśla, że potwierdzają to liczne badania.

Być może właśnie dlatego działania państwa polskiego, a więc generalnie instytucji publicznych (tych lokalnych i centralnych), były w 2015 roku postrzegana przez dużą część dolnośląskich organizacji jako sprzyjająca sektorowi.

Również z rozwiniętą współpracą między organizacjami pozarządowymi a samorządem (także finansową) należy łączyć bardziej powszechne na Dolnym Śląsku poparcie dla innej opinii: „większość organizacji upodabnia się pod względem sposobu działania do administracji publicznej” (zgadza się z nią 43% NGO, w całym sektorze 33%).

Zdaniem Mirosławy Hamery nie świadczy ono o słabym poczuciu sektorowej odrębności czy tożsamości na Dolnym Śląsku, ale raczej jest wyrazem profesjonalizmu organizacji współpracujących z sektorem publicznym, które starają się sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez administrację samorządową.


Od redakcji:
Tekstem „10 faktów o NGO na Dolnym Śląsku” rozpoczynamy serię artykułów zawierających zestaw podstawowych danych na temat organizacji w poszczególnych województwach.

 

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Dolnośląski III sektor wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia

 

źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
data publikacji: 2016-09-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!