9 faktów o NGO w województwie kujawsko-pomorskim
autor(ka): Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor
W woj. kujawsko-pomorskim sektor pozarządowy ceni sobie współpracę z lokalnym samorządem i dobrzej ją ocenia. Organizacje z tego regionu częściej korzystają ze środków samorządowych (niemal 2/3 organizacji realizowało w 2014 roku zadania publiczne finansowane z tego źródła), jednak przeciętna dotacja od władz lokalnych jest niższa niż w całej Polsce.

1. Liczba kujawsko-pomorskich organizacji. Ile jest NGO w województwie kujawsko-pomorskim?

W województwie kujawsko-pomorskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 5861 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 5% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 28 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

Organizacje pozarządowe w województwie kujawsko-pomorskim nie są ani młodsze, ani starsze od stowarzyszeń i fundacji w całej Polsce – co trzecia organizacja (33%) miała w 2015 roku nie więcej niż 5 lat, o 10 punktów procentowych mniej (23%) było organizacji działających ponad 15 lat, zaś 43% kujawsko-pomorskiego sektora funkcjonowało między 6 a 15 lat.

Wykres 1. Struktura wieku kujawsko-pomorskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO w województwie kujawsko-pomorskim?

W województwie kujawsko-pomorskim częściej niż w całej Polsce „sport, turystyka, rekreacja, hobby” jest najważniejszą dziedziną aktywności organizacji – 43% kujawsko-pomorskiego sektora deklaruje, że działa w tym obszarze, w całym kraju jest to 34% stowarzyszeń i fundacji.

W konsekwencji inne pola aktywności (takie jak kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, pomoc społeczna) są w sektorze kujawsko-pomorskim rzadziej reprezentowane.

Wykres 2. Główne dziedziny działań kujawsko-pomorskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

4. Zasięg działań NGO w kujawsko-pomorskim – lokalne czy ogólnopolskie?

Z danych na temat zasięgu kujawsko-pomorskich organizacji wynika, że skalą działania nie różnią się one znacząco od organizacji w całej Polsce. Minimalnie więcej jest w kujawsko-pomorskim stowarzyszeń i fundacji, które działają na skalę nie szerszą niż sąsiedztwo lub osiedla (8% w stosunku do 5% w całym sektorze), ale kiedy porównać udział organizacji, które mają zasięg nie większy niż teren gminy lub powiatu (wliczając w to organizacje najbardziej lokalne), to w kujawsko-pomorskim jest ich tyle samo, co w całym sektorze – 37%.

Nieco mniej jest w kujawsko-pomorskim organizacji prowadzących działania na terenie innych krajów (7%, w stosunku do 10% w całym sektorze) i proporcjonalnie więcej stowarzyszeń i fundacji prowadzących działania w skali województwa.

Wykres 3. Zakres działań kujawsko-pomorskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie kujawsko-pomorskim?

Kujawsko-pomorski sektor pozarządowy wyróżnia się na tle innych województw wyraźnie większym udziałem organizacji, które zatrudniają co najmniej jednego stałego pracownika (niezależnie od formy umowy) – jest ich 43% w tym regionie i 35% w całym sektorze. W konsekwencji, mimo że o 2 punkty procentowe mniej stowarzyszeń i fundacji w kujawsko-pomorskim zleca co jakiś czas pracę odpłatnym współpracownikom, w porównaniu z całą polską znacząco mniej organizacji w tym województwie działa wyłącznie w oparciu o pracę społeczną.

Być może dlatego nieco mniej kujawsko-pomorskich organizacji współpracuje z tzw. zewnętrznymi wolontariuszami (niebędącymi członkami władz ani innych struktur organizacji) – 58% w stosunku do 61% w całym sektorze – a także nieznacznie niższa jest aktywność członków stowarzyszeń w tym województwie (średnio 46% członków podejmuje działania na rzecz organizacji, w stowarzyszeniach w całej Polsce 49%).

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w kujawsko-pomorskim sektorze na tle ogólnopolskim

 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają kujawsko-pomorskie NGO?

Przeciętne przychody organizacji w województwie kujawsko-pomorskim są niższe, niż w całym pozarządowym sektorze. Wyraźnie mniej jest organizacji o rocznych przychodach przekraczających 100 tys. zł (22% w stosunku do 27% w całym sektorze), za to więcej organizacji o mniejszych budżetach – 36% (w całym sektorze 34%) miało w 2014 roku wpływy nie większe niż 10 tys. zł, a 43% (w całym sektorze 39%) między 10 tys. a 100 tys. zł.

Wykres 5. Przychody kujawsko-pomorskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO w województwie kujawsko-pomorskim mają pieniądze?

Organizacje w województwie kujawsko-pomorskim wyraźnie częściej korzystały w 2014 roku ze środków samorządowych – zadania publiczne finansowane z tego źródła realizowało 64% sektora w tym województwie. Tak duży udział w sektorze podmiotów, które otrzymały dotację ze środków samorządowych jest związany z obszarami aktywności kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji i większą niż gdzie indziej dominacją organizacji sportowych.

To właśnie organizacje sportowe najczęściej są korzystają ze środków samorządowych, a jednocześnie rzadziej ubiegają się o fundusze z innych źródeł, co także wydaje się mieć wpływ na strukturę budżetu kujawsko-pomorskiego sektora. Stowarzyszenia i fundacje z tego regionu rzadziej niż w całej Polsce miały w 2014 roku przychody z innych niż samorządowych środków publicznych (zagranicznych i krajowych rządowych), a także 1% podatku, majątku własnego, składek członkowskich i działalności gospodarczej.

Przyglądając się przeciętnemu udziałowi środków z poszczególnych źródeł, a także przeciętnym kwotom z nich pozyskiwanym, można stwierdzić, że źródła, z których pochodzą największe przeciętne kwoty (znacząco wyższe niż w całym sektorze) – publiczne środki zagraniczne, fundusze administracji rządowej i centralnej, a także przychody z działalności gospodarczej – stanową też przeciętnie wyższy procent w budżetach korzystających z nich organizacji.

Oznacza to, że choć kujawsko-pomorskie pozyskały z nich w 2014 roku przeciętnie więcej środków, to jednocześnie były od tych środków bardziej „uzależnione”, ponieważ stanowiły większy odsetek ich budżetu (najlepszym przykładem są środki z publicznych źródeł zagranicznych, które przeciętnie stanowią 73% budżetu wykorzystujących je kujawsko-pomorskich organizacji).

Tabela 1. Źródła przychodów kujawsko-pomorskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

8. Współpraca kujawsko-pomorskich NGO z samorządem

W województwie kujawsko-pomorskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,22, a w całym sektorze 6,88.

Lepsza ocena współpracy jest zazwyczaj związana z częstszym udziałem organizacji w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd. Zasada ta potwierdza się także w kujawsko-pomorskim: brało w nich udział 40% kujawsko-pomorskich organizacji i 39% z całego sektora.

 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z kujawsko-pomorskiego oceniają III sektor i warunkach w jakich funkcjonuje?

Kujawsko-pomorski sektor pozarządowy nie wyróżnia się na tle całego sektora pod względem stopnia odczuwanych przez organizacje problemów. Są też trudności – np. związane z niekorzystnym wizerunkiem sektora czy przepisami regulującymi jego działania – które kujawsko-pomorskie organizacje rzadziej zgłaszają jako dokuczliwe.

Rzadziej też stowarzyszenia i fundacje z tego regionu uważają, że organizacje upodabniają się pod względem sposobu działania do administracji publicznej (28% w stosunku do 33% w całym sektorze), a także, że administracja publiczna (czy generalnie państwo) sprzyja rozwojowi sektora pozarządowego (myśli tak 30% w kujawsko-pomorskim i 36% w całej Polsce).

 

Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.

Kujawsko-pomorski III sektor wyróżnia się wyraźnie większym udziałem organizacji, które zatrudniają co najmniej jednego stałego pracownika...

 

źródło: inf. własna [fakty.ngo.pl]
data publikacji: 2016-10-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!