Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Czy organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?

Organizacja pozarządowa to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.

Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa. OPP to taka organizacja pozarządowa, której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego. 

Aby organizacja mogła ubiegać się o status OPP musi spełniać warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce oznacza to przede wszystkim prowadzenie przez organizację pożytku publicznego działań na rzecz dobra wspólnego, a więc przynoszących korzyść innym. Zakres tych obszarów jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalnością pożytku publicznego jest m.in.:

 • działalność na rzecz kultury i sztuki
 • pomoc społeczna i pomoc rodzinie
 • ochrona zdrowia
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność charytatywna
 • pomoc różnym grupom wymagającym wsparcia, takim jak dzieci, osoby niepełnosprawne, a także pomoc Polonii
 • działalność na rzecz integracji europejskiej
 • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
 • działalność w zakresie edukacji i wychowania.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienione są też podmioty, które nie mogą ubiegać się o status OPP. 

Status OPP mogą mieć:

 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • tzw. organizacje kościelne
 • kluby sportowe

Statusu OPP nie mogą mieć:

 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje tworzone przez partie polityczne

Z chwilą uzyskania statusu pożytku publicznego, organizacji przysługują różne przywileje, np. prawo do otrzymywania 1,5% podatku czy prawo do nieodpłatnego informowania w radio i telewizji publicznej o działalności organizacji, ale też nakładane dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz dział "Status organizacji pożytku publicznego (OPP, 1,5%)" w poradnik.ngo.pl

Reklama

Masz pytanie?