Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Czy organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego (OPP) to to samo?

Organizacja pozarządowa to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.

Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa. OPP to taka organizacja pozarządowa, której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego. 

Aby organizacja mogła ubiegać się o status OPP musi spełniać warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce oznacza to przede wszystkim prowadzenie przez organizację pożytku publicznego działań na rzecz dobra wspólnego, a więc przynoszących korzyść innym. Zakres tych obszarów jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalnością pożytku publicznego jest m.in.:

 • działalność na rzecz kultury i sztuki
 • pomoc społeczna i pomoc rodzinie
 • ochrona zdrowia
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność charytatywna
 • pomoc różnym grupom wymagającym wsparcia, takim jak dzieci, osoby niepełnosprawne, a także pomoc Polonii
 • działalność na rzecz integracji europejskiej
 • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
 • działalność w zakresie edukacji i wychowania.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienione są też podmioty, które nie mogą ubiegać się o status OPP. 

Status OPP mogą mieć:

 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • tzw. organizacje kościelne
 • kluby sportowe

Statusu OPP nie mogą mieć:

 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje tworzone przez partie polityczne

Z chwilą uzyskania statusu pożytku publicznego, organizacji przysługują różne przywileje, np. prawo do otrzymywania 1% podatku czy prawo do nieodpłatnego informowania w radio i telewizji publicznej o działalności organizacji, ale też nakładane dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz dział "Status organizacji pożytku publicznego (OPP, 1%)" w poradnik.ngo.pl

Reklama

Masz pytanie?