Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Jakie podmioty mogą mieć status OPP, a jakie nie?

Organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP) są podmioty, którym Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) przyznał status pożytku publicznego.

Aby ubiegać się o status pożytku publicznego, należy spełniać kryteria określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz złożyć wniosek do KRS.

O status OPP mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli działają na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 3. tzw. spółki not-for-profit, czyli spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które:
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku
 • przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
 • nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

O status OPP nie mogą ubiegać się:

 1. podmioty, które należą do sektora finansów publicznych (w tym: np. państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej)
 2. podmioty, które działają w celu osiągnięcia zysku,
 3. niebędące organizacjami pozarządowymi spółdzielnie socjalne,
 4. niektóre podmioty zaliczane do organizacji pozarządowych:
 • partie polityczne
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje utworzone przez partie polityczne.
Reklama

Masz pytanie?