Fakty o NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jakie podmioty mogą mieć status OPP, a jakie nie?

Organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP) są podmioty, którym Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie KRS) przyznał status pożytku publicznego.

Aby ubiegać się o status pożytku publicznego należy spełniać kryteria określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz złożyć wniosek do KRS.

O status OPP mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli działają na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 3. tzw. spółki not-for-profit, czyli spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które: 
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku
 • przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
 • nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

O status OPP nie mogą ubiegać się:

 1. podmioty, które należą do sektora finansów publicznych (w tym: np. państwowe szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej)
 2. podmioty, które działają w celu osiągnięcia zysku,
 3. niebędące organizacjami pozarządowymi spółdzielnie socjalne,
 4. niektóre podmioty zaliczane do organizacji pozarządowych:
 • partie polityczne
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców
 • samorządy zawodowe
 • fundacje utworzone przez partie polityczne.
Reklama
Masz pytanie?