Fakty o NGO - ngo.pl

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Reklama

1

1% podatku dochodowego — 1% podatku dochodowego mogą otrzymywać organizacje pozarządowe, które mają status organizacji pożytku publicznego.

D

Darowizna — Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które są własnością darczyńcy i które przekazuje on komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Darowizna jest umową dwustronną, więc nie istnieje możliwość obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli.
Działalność statutowa — Pojęcie działalności statutowej odnosi się do podmiotów, takich jak stowarzyszenia czy fundacje, których cel działania i strukturę wewnętrzną regulują akty organizacyjne nazywane statutami.
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych — Działalność gospodarcza to dla organizacji pozarządowych jedna z form pozyskiwania środków na działania.
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego — W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono podział działalności pożytku publicznego na nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, odróżniając ją tym samym od działalności gospodarczej.
Działalność odpłatna pożytku publicznego — Organizacje pozarządowe mogą pobierać opłaty za usługi lub produkty prowadząc odpłatną działalność pożytku publicznego.
Dotacja — Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać od donatora, na jakiś cel zgodny z jej statutem.

F

Fundacja — Fundacja jest obok stowarzyszenia drugą pod względem popularności formą prawną organizacji pozarządowych.
Fundraising — Fundraising to pojęcie z języka angielskiego odnoszące się do słowa fund (fundusze) i raise (zbierać). Oznacza proces systematycznego, zaplanowanego zbierania funduszy poprzez zwracanie się do potencjalnych darczyńców o wsparcie dla określonych działań organizacji.
Fundator — Fundator to osoba tworząca fundację i przeznaczająca na jej rzecz określony majątek.
Filantropia — Filantropia pochodzi od greckiego słowa philantropia co oznacza dobroczynność, życzliwość.

G

Grant — patrz: Dotacja

K

Komisja rewizyjna — Komisja rewizyjna to organ kontroli wewnętrznej organizacji. Jest on obowiązkowy dla stowarzyszeń (wymóg wynikający z ustawy prawo o stowarzyszeniach), a opcjonalny dla fundacji (w których przyjmuje zazwyczaj formę rady fundacji).

N

NGO — NGO to skrót od angielskiego non governmental organization, któremu w języku polskim odpowiada określenie organizacja pozarządowa.

W

Walne zebranie / zgromadzenie — Walne zebranie / zgromadzenie członków, to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza.
Wolontariat — Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest to ochotnicza (dobrowolna) praca na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej wykonywana bez wynagrodzenia.

Z

Zbiórka publiczna — Zbiórka publiczna to publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy (w gotówce) na pewien z góry określony cel, które wymaga zgłoszenia do właściwego urzędu.

M

Misja organizacji — Misja organizacji jest głównym powodem jej istnienia.

O

Organizacja pożytku publicznego — Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa.
Organizacje ochotnicze/ wolontarystyczne — Organizacje ochotnicze/ wolontarystyczne to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do wolontarystycznego charakteru ich działań i podkreślające znaczący wkład działań ochotniczych.
Organizacje non-profit — Organizacje non-profit to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do cechy charakterystycznej tych podmiotów, jaką jest działalność nienastawiona na zysk.
Organizacje społeczne — Organizacje społeczne to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do „pracy społecznej” oraz do celów działania, które mają charakter społeczny.
Organizacje niezależne — Organizacje niezależne to inne określenie na organizacje pozarządowe, podkreślające niezależność jako jedną z najważniejszych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych (independent organizations).
Organizacje użyteczności publicznej — Organizacje użyteczności publicznej to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do sfer działania jakimi są ochrona zdrowia, szeroko rozumiana pomoc społeczna, edukacja itp., czyli działania na rzecz dobra publicznego.
Organizacje obywatelskie — Organizacje obywatelskie to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do faktu, że organizacje są formą samoorganizacji obywateli.
Organizacje charytatywne — Organizacje charytatywne to inne określenie na organizacje pozarządowe, odwołujące się do pomocy najuboższym, chorym i pokrzywdzonym przez los (charitable organizations).
Organizacje pozarządowe — Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

R

Rada fundacji — Rada fundacji to organ kontrolny i/lub opiniujący w fundacji.

S

Stowarzyszenie rejestrowe — Stowarzyszenie rejestrowe to najpopularniejsza w Polsce forma prawną organizacji pozarządowych.
Sektor rynkowy — Do sektora rynkowego zaliczamy prywatne podmioty nastawione na zysk (for-profit), a więc biznes, przedsiębiorstwa prywatne.
Sektor publiczny — Sektor publiczny to wszystkie instytucje państwa (administracja publiczna szczebla rządowego i samorządowego, instytucje publiczne).
Statut — Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organizacji pozarządowej.
Sektor pozarządowy — patrz: Trzeci sektor

T

Trzeci Sektor — Trzeci sektor (występuje także pisownia „III sektor” lub „3 sektor”) to nazwa stosowana wobec ogółu organizacji pozarządowych.

Masz pytanie?